• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 5:11 AM
  Sunrise                    6:24 AM
  Dhuhur 12:10 PM
  Asr 3:27 PM
  Maghrib 5:57 PM
  Isha 7:04 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Macarthur Disomangcop
  AUDITOR
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 4: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah said: Sons of Adam inveigh against [the vicissitudes of] Time, and I am Time, in My hand is the night and the day. It was related by al-Bukhari (also by Muslim).
 • Pananaroon

  O waden na phakagid a phanagendal a silang a phangalandada baas a phanabilang sa bantog nago aya kapantagi a babalayan so inged a di kano ron phakangen sa kadarisai a bansa na karandaan so seleg na panempangen so rinao ka ba aya da so lalag a pephagan dogan-dogan na oba pantag sa tamok i simalao a darian na palading ka sit tamok ka adimatian noto a idagandar sa mathai.
 • Kathoba-thobad

  Mabaya ta lomoya na menda ta kararasan.
 • Calendar

  January 2015
  M T W T F S S
  « May    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Videos

 • Kapamlalag

  Ipeleka ko kalilimod (Sample)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako ko kalima o Bismillah ka gianang kon ni isa a rokon o langowan na penggola-olaan a aya pephanagipoonan ko langowan no bantogan a dii mazabanding na matatangked a reko Allaho Taallah, a gianan so kalima a miaka ibarat sa gonsi a aya khileka ko khasaden sa [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 2)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a kalima o Basmallah ka kagiya gia nan so kalima a poonan nago kalima a khandodan ka ron khasamporna so langowan no kaaden. Ini tondog gakenon angkanan a kalima o salam ka arap-parap paken sa oba matarima sou pangni aken sa mabaloy a bolong so [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 1)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Aya ko bialoy a pasodan a onayan o ka khapayag go lalag ko angkanan a kalima o salam ka gianan ni bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam a witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa, na pamemegayan niyan so rahmat ago so kabarakat ka kagiya gianan so kalima a [...]

  Makempet a osayan ko lalag

  Wednesday, April 30th, 2008

  So lalag na phoon ko ilmo o Allah a makararangkom. So lalag na pasodan a onayan o mga ola-ola a mathotomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sowai a aya dii kaphasodan o dii kapangnala ko mga andaowan no agama Islam a tarotop so toroan niyan ko mga manosia. So lalag na mitogalin ko [...]