• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:49 AM
  Sunrise                    6:03 AM
  Dhuhur 11:45 AM
  Asr 3:00 PM
  Maghrib 5:28 PM
  Isha 6:36 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Dalomilang Parahiman
  PRESIDENT/EMIR
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 2: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah Almighty has said: “The son of Adam denied Me and he had no right to do so. And he reviled Me and he had no right to do so. As for his denying Me, it is his saying: He will not remake me as He made me at first – and the initial creation [of him] is no easier for Me than remaking him. As for his reviling Me, it is his saying: Allah has taken to Himself a son, while I am the One, the Everlasting Refuge. I begot not nor was I begotten, and there is none comparable to Me. It was related by al-Bukhari (also by an-Nasa’i).
 • Pananaroon

  Ana mombao a masa a maada sa ginawa ka kagiya sialegan no borawan datomanong so matatangked a khirek na odi kapagimani na kha arogan sa khada na awida pamikiran ka makapengigibasa so isa bo sa pompongan ka benar a siray so ig na isa sa ontawaran. Na kanogon a kakhaog o asal a ini gambar a pagawan tano mona na aya lebi ko andang sa diron kapelipati na mamalampak ki bekao na amay ka zambiin non so talibon a pekhalas a magaan ko moyakas na khapanon so alaga a phagarapen dingilan ka ana basa meranao a so sagorompong a bok na o makam babi-babid na masarig a inggakot ko makapembelabelag na so tarintik a oran na igira a lagid a dimalapang a kaphagontawarian a mapangangandam mo tao na aya kapiya niyan na impiten so pithaong na kowaan non so daway ka andi khapaawingi ka maaden so lemba mago golimbo a daon na andai ka adilon o mga rokon o lemba na miya kowa so sinta a piya landong a amal na so limo a mapiya na sii anan pagendod ko phoonan no pandoan ka aya makalimoon a pagendodan no masa.
 • Kathoba-thobad

  Baden sagad so kintay na kakal so pimbasokan.
 • Calendar

  November 2014
  M T W T F S S
  « May    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Videos

 • Kapamlalag

  Ipeleka ko kalilimod (Sample)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako ko kalima o Bismillah ka gianang kon ni isa a rokon o langowan na penggola-olaan a aya pephanagipoonan ko langowan no bantogan a dii mazabanding na matatangked a reko Allaho Taallah, a gianan so kalima a miaka ibarat sa gonsi a aya khileka ko khasaden sa [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 2)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a kalima o Basmallah ka kagiya gia nan so kalima a poonan nago kalima a khandodan ka ron khasamporna so langowan no kaaden. Ini tondog gakenon angkanan a kalima o salam ka arap-parap paken sa oba matarima sou pangni aken sa mabaloy a bolong so [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 1)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Aya ko bialoy a pasodan a onayan o ka khapayag go lalag ko angkanan a kalima o salam ka gianan ni bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam a witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa, na pamemegayan niyan so rahmat ago so kabarakat ka kagiya gianan so kalima a [...]

  Makempet a osayan ko lalag

  Wednesday, April 30th, 2008

  So lalag na phoon ko ilmo o Allah a makararangkom. So lalag na pasodan a onayan o mga ola-ola a mathotomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sowai a aya dii kaphasodan o dii kapangnala ko mga andaowan no agama Islam a tarotop so toroan niyan ko mga manosia. So lalag na mitogalin ko [...]