• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:38 AM
  Sunrise                    5:48 AM
  Dhuhur 11:41 AM
  Asr 3:02 PM
  Maghrib 5:36 PM
  Isha 6:41 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Macarthur Disomangcop
  AUDITOR
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 7: On the authority of Uqbah ibn Amir (may Allah be pleased with him), who said: I heard the messenger of Allah (peace be upon him) say: Your Lord delights at a shepherd who, on the peak of a mountain crag, gives the call to prayer and prays. Then Allah (glorified and exalted be He) say: Look at this servant of Mine, he gives the call to prayer and performs the prayers; he is in awe of Me. I have forgiven My servant [his sins] and have admitted him to Paradise. It was related by an-Nasa’i with a good chain of authorities.
 • Pananaroon

  Sii ko talama olan na mimbinentay so sirig ko dalinding ngo sebangan na di phagayo-nayonan o anda khasamporna so sinar o sigay niyan na so kiya bandingian sa aya bo mipapantao so salegi makabanges a bitoon a mizangkad a mapendara ko langit a mabolawan khabembar na miya ngoranda ko ig na miya magayao-ayao na sialangkap so tambo na romiaraban so ig na ini labas a orog so thatarotosan o ig.
 • Kathoba-thobad

  Na laod khaden binaning a sinagap a maitem ka matag kha phaka’alang sa magari a zosorot alada penggiginawai.
 • Calendar

  October 2014
  M T W T F S S
  « May    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Videos

 • Kapamlalag

  Ipeleka ko kalilimod (Sample)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako ko kalima o Bismillah ka gianang kon ni isa a rokon o langowan na penggola-olaan a aya pephanagipoonan ko langowan no bantogan a dii mazabanding na matatangked a reko Allaho Taallah, a gianan so kalima a miaka ibarat sa gonsi a aya khileka ko khasaden sa [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 2)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a kalima o Basmallah ka kagiya gia nan so kalima a poonan nago kalima a khandodan ka ron khasamporna so langowan no kaaden. Ini tondog gakenon angkanan a kalima o salam ka arap-parap paken sa oba matarima sou pangni aken sa mabaloy a bolong so [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 1)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Aya ko bialoy a pasodan a onayan o ka khapayag go lalag ko angkanan a kalima o salam ka gianan ni bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam a witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa, na pamemegayan niyan so rahmat ago so kabarakat ka kagiya gianan so kalima a [...]

  Makempet a osayan ko lalag

  Wednesday, April 30th, 2008

  So lalag na phoon ko ilmo o Allah a makararangkom. So lalag na pasodan a onayan o mga ola-ola a mathotomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sowai a aya dii kaphasodan o dii kapangnala ko mga andaowan no agama Islam a tarotop so toroan niyan ko mga manosia. So lalag na mitogalin ko [...]