• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:24 AM
  Sunrise                    5:39 AM
  Dhuhur 12:03 PM
  Asr 3:17 PM
  Maghrib 6:29 PM
  Isha 7:38 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Arcala Macud
  CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 5: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah (glorified and exalted be He) said: I am so self-sufficient that I am in no need of having an associate. Thus he who does an action for someone else’s sake as well as Mine will have that action renounced by Me to him whom he associated with Me. It was related by Muslim (also by Ibn Majah).
 • Pananaroon

  Inowa pekhaneg ko a kikilaten so palao na raragandangen a ig na mimbinentay so sirig ko dalinding no sebangan na makaphamagikata a kini songod o linog na aya bo kekenegen a gandamato damedag na so sapangkat ko palao na daon dagoong so ig na gioto so mapantao a aya katotongkopen ko bitoon a mizangkad na so kini pantao niyan ko bakolod ko sendigan na somibang si karani na o maka pagayaga a dowa oto a seleg na odi tindeg so gaus a panggaga daromimbang na baden rangka alongan na dasan sa pamorawag a pangorandig o Alam.
 • Kathoba-thobad

  Babagelen so ranao na daa shamberon na endo ka rarapa-rapen so ig na da a pamarasion.
 • Calendar

  August 2014
  M T W T F S S
  « May    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Videos

 • Kapamlalag

  Ipeleka ko kalilimod (Sample)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako ko kalima o Bismillah ka gianang kon ni isa a rokon o langowan na penggola-olaan a aya pephanagipoonan ko langowan no bantogan a dii mazabanding na matatangked a reko Allaho Taallah, a gianan so kalima a miaka ibarat sa gonsi a aya khileka ko khasaden sa [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 2)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a kalima o Basmallah ka kagiya gia nan so kalima a poonan nago kalima a khandodan ka ron khasamporna so langowan no kaaden. Ini tondog gakenon angkanan a kalima o salam ka arap-parap paken sa oba matarima sou pangni aken sa mabaloy a bolong so [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 1)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Aya ko bialoy a pasodan a onayan o ka khapayag go lalag ko angkanan a kalima o salam ka gianan ni bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam a witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa, na pamemegayan niyan so rahmat ago so kabarakat ka kagiya gianan so kalima a [...]

  Makempet a osayan ko lalag

  Wednesday, April 30th, 2008

  So lalag na phoon ko ilmo o Allah a makararangkom. So lalag na pasodan a onayan o mga ola-ola a mathotomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sowai a aya dii kaphasodan o dii kapangnala ko mga andaowan no agama Islam a tarotop so toroan niyan ko mga manosia. So lalag na mitogalin ko [...]