• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:39 AM
  Sunrise                    5:51 AM
  Dhuhur 11:40 AM
  Asr 3:00 PM
  Maghrib 5:31 PM
  Isha 6:37 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Ali Mamailao
  BOARD MEMBER
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 2: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah Almighty has said: “The son of Adam denied Me and he had no right to do so. And he reviled Me and he had no right to do so. As for his denying Me, it is his saying: He will not remake me as He made me at first – and the initial creation [of him] is no easier for Me than remaking him. As for his reviling Me, it is his saying: Allah has taken to Himself a son, while I am the One, the Everlasting Refuge. I begot not nor was I begotten, and there is none comparable to Me. It was related by al-Bukhari (also by an-Nasa’i).
 • Pananaroon

  O waden a khi bago a di phagayon-ayonan a pekhasobagan sa tig a khariyaogan sa tao ko pephagingdan ka na mapiya mibobolog a ka onoay o delem na obang ka ba nayawai gorangen nangka sogo na koyayawan sa solo so delegen a ishongon na amay ka magid ka na barorawan sa lalag. Na oba pantag sa tamok i di phagyon-ayonan na palading ka sa tamok na oba pantag sa adat i di pezosorataan na tapenain so adat ka an siran di khibolog ko malayagen dangasar a panyambongan a lonam bantogen kaon a tao.
 • Kathoba-thobad

  So maito-maito na pembaloy a kalodan.
 • Calendar

  November 2014
  M T W T F S S
  « May    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Videos

 • Kapamlalag

  Ipeleka ko kalilimod (Sample)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako ko kalima o Bismillah ka gianang kon ni isa a rokon o langowan na penggola-olaan a aya pephanagipoonan ko langowan no bantogan a dii mazabanding na matatangked a reko Allaho Taallah, a gianan so kalima a miaka ibarat sa gonsi a aya khileka ko khasaden sa [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 2)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a kalima o Basmallah ka kagiya gia nan so kalima a poonan nago kalima a khandodan ka ron khasamporna so langowan no kaaden. Ini tondog gakenon angkanan a kalima o salam ka arap-parap paken sa oba matarima sou pangni aken sa mabaloy a bolong so [...]

  Ipeleka ko masa (Sample 1)

  Wednesday, April 30th, 2008

  Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Aya ko bialoy a pasodan a onayan o ka khapayag go lalag ko angkanan a kalima o salam ka gianan ni bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam a witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa, na pamemegayan niyan so rahmat ago so kabarakat ka kagiya gianan so kalima a [...]

  Makempet a osayan ko lalag

  Wednesday, April 30th, 2008

  So lalag na phoon ko ilmo o Allah a makararangkom. So lalag na pasodan a onayan o mga ola-ola a mathotomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sowai a aya dii kaphasodan o dii kapangnala ko mga andaowan no agama Islam a tarotop so toroan niyan ko mga manosia. So lalag na mitogalin ko [...]