• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:38 AM
  Sunrise                    5:49 AM
  Dhuhur 11:41 AM
  Asr 3:01 PM
  Maghrib 5:34 PM
  Isha 6:39 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Macarthur Disomangcop
  AUDITOR
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 5: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah (glorified and exalted be He) said: I am so self-sufficient that I am in no need of having an associate. Thus he who does an action for someone else’s sake as well as Mine will have that action renounced by Me to him whom he associated with Me. It was related by Muslim (also by Ibn Majah).
 • Pananaroon

  O waden na phakagid a phanagendal a silang a phangalandada baas a phanabilang sa bantog nago aya kapantagi a babalayan so inged a di kano ron phakangen sa kadarisai a bansa na karandaan so seleg na panempangen so rinao ka ba aya da so lalag a pephagan dogan-dogan na oba pantag sa tamok i simalao a darian na palading ka sit tamok ka adimatian noto a idagandar sa mathai.
 • Kathoba-thobad

  Karandaan so seleg na panepangen so rinao.
 • Calendar

  October 2014
  M T W T F S S
  « May    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Videos

 • « | Home | »

  Pananaroon sa kapangaroma / kakharomai

  By admin | April 30, 2008

  1. Gowani ko baden tig so khitalingoma masa ko mosim a songgoda ig na antara so madakel nagom bales so maana na kiya tokawan no tao a ana phandiamongen a isa bo sa pompongan na di ta ipangangandam sa badi ondas ko rinao ka domaramba si mirag na mapiya makasonsang sa bagyo a marodo na diden baroba maog ka miya patri sileg o lalao a di mada na o khatig si Maranday na minsan makasagansang sa latasan a bagyo na di perin pekhoyakas ka pekhakembang sa lindao o tolos a da marendan na daraan sidan tano a kapelabo o masa ko kapembetadan niyan ka sii tano phakandod ko lalag o tohan tano ka pandoan niyan nai.

  2. So andao ko sebangan na romianti ko laod na miya gilang gomilang ko miakam bala-bala na soden so kini sendigo pamorawa-ginendao ko bokelod tomiyanong na da ontawar so keneg a ipera-parap ko ig ka kagiya si Baningen a miaka rao gadongan ko alaga sa minombao na so kiya tanto niyan sa miangen so kaparansa tagolambeg o bagel na miya among so sigay ko atag o rangka sinang ka kagiya so tihaya a kipantao sa othowan ka toos ko masalindao a miangolam-binaning ka kagiya miya tanto a khaaben no alongan so datomanong ko inged

  ———————————
  Source: Paninggalan sa Ranao (Osayan ko pizosonan na katharo, darangen, pananaroon, bayok, sii ko pimbarambarang a masa a mga kalilimod sa inged da Ranao.) Phoon sa pamikiran ni Tingcap G. Pandi. Ini sorat ti Jamel S. Macarampat

  Topics: Pananaroon | Comments Off

  Comments are closed.