• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:23 AM
  Sunrise                    5:36 AM
  Dhuhur 11:55 AM
  Asr 3:03 PM
  Maghrib 6:15 PM
  Isha 7:22 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Malo Manonggiring
  VICE CHAIRMAN
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 7: On the authority of Uqbah ibn Amir (may Allah be pleased with him), who said: I heard the messenger of Allah (peace be upon him) say: Your Lord delights at a shepherd who, on the peak of a mountain crag, gives the call to prayer and prays. Then Allah (glorified and exalted be He) say: Look at this servant of Mine, he gives the call to prayer and performs the prayers; he is in awe of Me. I have forgiven My servant [his sins] and have admitted him to Paradise. It was related by an-Nasa’i with a good chain of authorities.
 • Pananaroon

  Sako paganay sebang na alongan romianti ko min dibaloy a palao na mim binentay so sirig ko dalinding o sebangan na miya magayaoayao sa katabilangan sa ig na miya rending a kitat na miya goradai lena a salegian sa langit na goman a miya palang so bolayo kinimbago na odi tindeg so ayao na mendod sa mariwada so pephagaolan a ig ka somebang so alongan a pamoreg o donya.
 • Kathoba-thobad

  Kaningker a khasowa a bontal a ola-ola ka khabaya anta so tao na dita niyan khiyogan.
 • Calendar

  April 2014
  M T W T F S S
  « May    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Videos

 • « | Home | »

  Pananaroon sa kapangaroma / kakharomai

  By admin | April 30, 2008

  1. Gowani ko baden tig so khitalingoma masa ko mosim a songgoda ig na antara so madakel nagom bales so maana na kiya tokawan no tao a ana phandiamongen a isa bo sa pompongan na di ta ipangangandam sa badi ondas ko rinao ka domaramba si mirag na mapiya makasonsang sa bagyo a marodo na diden baroba maog ka miya patri sileg o lalao a di mada na o khatig si Maranday na minsan makasagansang sa latasan a bagyo na di perin pekhoyakas ka pekhakembang sa lindao o tolos a da marendan na daraan sidan tano a kapelabo o masa ko kapembetadan niyan ka sii tano phakandod ko lalag o tohan tano ka pandoan niyan nai.

  2. So andao ko sebangan na romianti ko laod na miya gilang gomilang ko miakam bala-bala na soden so kini sendigo pamorawa-ginendao ko bokelod tomiyanong na da ontawar so keneg a ipera-parap ko ig ka kagiya si Baningen a miaka rao gadongan ko alaga sa minombao na so kiya tanto niyan sa miangen so kaparansa tagolambeg o bagel na miya among so sigay ko atag o rangka sinang ka kagiya so tihaya a kipantao sa othowan ka toos ko masalindao a miangolam-binaning ka kagiya miya tanto a khaaben no alongan so datomanong ko inged

  ———————————
  Source: Paninggalan sa Ranao (Osayan ko pizosonan na katharo, darangen, pananaroon, bayok, sii ko pimbarambarang a masa a mga kalilimod sa inged da Ranao.) Phoon sa pamikiran ni Tingcap G. Pandi. Ini sorat ti Jamel S. Macarampat

  Topics: Pananaroon | Comments Off

  Comments are closed.