• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:45 AM
  Sunrise                    5:55 AM
  Dhuhur 12:02 PM
  Asr 3:21 PM
  Maghrib 6:11 PM
  Isha 7:15 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Dalomilang Parahiman
  PRESIDENT/EMIR
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 1: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: “When Allah decreed the Creation He pledged Himself by writing in His book which is laid down with Him: My mercy prevails over my wrath.” It was related by Muslim (also by al-Bukhari, an-Nasa’i and Ibn Majah).
 • Pananaroon

  Inowa pekhaneg ko a kikilaten so palao na raragandangen a ig na mimbinentay so sirig ko dalinding no sebangan na makaphamagikata a kini songod o linog na aya bo kekenegen a gandamato damedag na so sapangkat ko palao na daon dagoong so ig na gioto so mapantao a aya katotongkopen ko bitoon a mizangkad na so kini pantao niyan ko bakolod ko sendigan na somibang si karani na o maka pagayaga a dowa oto a seleg na odi tindeg so gaus a panggaga daromimbang na baden rangka alongan na dasan sa pamorawag a pangorandig o Alam.
 • Kathoba-thobad

  Pithalempek ka ranon na pizakal ka rangkono.
 • Calendar

  March 2015
  M T W T F S S
  « May    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Videos

 • « | Home | »

  Pananaroon sa kapangaroma / kakharomai

  By admin | April 30, 2008

  1. Gowani ko baden tig so khitalingoma masa ko mosim a songgoda ig na antara so madakel nagom bales so maana na kiya tokawan no tao a ana phandiamongen a isa bo sa pompongan na di ta ipangangandam sa badi ondas ko rinao ka domaramba si mirag na mapiya makasonsang sa bagyo a marodo na diden baroba maog ka miya patri sileg o lalao a di mada na o khatig si Maranday na minsan makasagansang sa latasan a bagyo na di perin pekhoyakas ka pekhakembang sa lindao o tolos a da marendan na daraan sidan tano a kapelabo o masa ko kapembetadan niyan ka sii tano phakandod ko lalag o tohan tano ka pandoan niyan nai.

  2. So andao ko sebangan na romianti ko laod na miya gilang gomilang ko miakam bala-bala na soden so kini sendigo pamorawa-ginendao ko bokelod tomiyanong na da ontawar so keneg a ipera-parap ko ig ka kagiya si Baningen a miaka rao gadongan ko alaga sa minombao na so kiya tanto niyan sa miangen so kaparansa tagolambeg o bagel na miya among so sigay ko atag o rangka sinang ka kagiya so tihaya a kipantao sa othowan ka toos ko masalindao a miangolam-binaning ka kagiya miya tanto a khaaben no alongan so datomanong ko inged

  ———————————
  Source: Paninggalan sa Ranao (Osayan ko pizosonan na katharo, darangen, pananaroon, bayok, sii ko pimbarambarang a masa a mga kalilimod sa inged da Ranao.) Phoon sa pamikiran ni Tingcap G. Pandi. Ini sorat ti Jamel S. Macarampat

  Topics: Pananaroon | Comments Off

  Comments are closed.