• Prayer times

  Manila, Philippines
  Prayer Time
  Fajr 4:34 AM
  Sunrise                    5:44 AM
  Dhuhur 11:52 AM
  Asr 3:11 PM
  Maghrib 6:01 PM
  Isha 7:06 PM
  Download software HERE
 • RFC Spotlight


  Abdel-Samad Macmod
  TREASURER
 • Random Hadith

  Hadith Qudsi 4: On the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah said: Sons of Adam inveigh against [the vicissitudes of] Time, and I am Time, in My hand is the night and the day. It was related by al-Bukhari (also by Muslim).
 • Pananaroon

  O waden a khi bago a khasimoketan kiran a langowa garing ka na kawali pen sa adat, ka talibon pen sa tamok ki di pesosorotaan na mapiyang ka tonganay i aya phakasalimbot, na aya salakao a tao na mapiya andang ganati aya khasalimbotan na aya masiken garing na oba ka pakipalad sa borawan datumanong kan dawaing kaon na tao.
 • Kathoba-thobad

  Inokon sa bayogen ni ongaroga pekhaneg badi katawi o tao a taman a romba iyan.
 • Calendar

  September 2014
  M T W T F S S
  « May    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Videos

 • « | Home | »

  Pananaroon sa kapangaroma / kakharomai

  By admin | April 30, 2008

  1. Gowani ko baden tig so khitalingoma masa ko mosim a songgoda ig na antara so madakel nagom bales so maana na kiya tokawan no tao a ana phandiamongen a isa bo sa pompongan na di ta ipangangandam sa badi ondas ko rinao ka domaramba si mirag na mapiya makasonsang sa bagyo a marodo na diden baroba maog ka miya patri sileg o lalao a di mada na o khatig si Maranday na minsan makasagansang sa latasan a bagyo na di perin pekhoyakas ka pekhakembang sa lindao o tolos a da marendan na daraan sidan tano a kapelabo o masa ko kapembetadan niyan ka sii tano phakandod ko lalag o tohan tano ka pandoan niyan nai.

  2. So andao ko sebangan na romianti ko laod na miya gilang gomilang ko miakam bala-bala na soden so kini sendigo pamorawa-ginendao ko bokelod tomiyanong na da ontawar so keneg a ipera-parap ko ig ka kagiya si Baningen a miaka rao gadongan ko alaga sa minombao na so kiya tanto niyan sa miangen so kaparansa tagolambeg o bagel na miya among so sigay ko atag o rangka sinang ka kagiya so tihaya a kipantao sa othowan ka toos ko masalindao a miangolam-binaning ka kagiya miya tanto a khaaben no alongan so datomanong ko inged

  ———————————
  Source: Paninggalan sa Ranao (Osayan ko pizosonan na katharo, darangen, pananaroon, bayok, sii ko pimbarambarang a masa a mga kalilimod sa inged da Ranao.) Phoon sa pamikiran ni Tingcap G. Pandi. Ini sorat ti Jamel S. Macarampat

  Topics: Pananaroon | Comments Off

  Comments are closed.